HHSVIETNAM

HHSVIETNAM
  • Updated:January 23, 2021 2:12 am
  • Last visit:January 24, 2021 8:04 pm
  • Member Since:October 30, 2020 10:21 am
s? 61, ngõ 140 Khu?t Duy Ti?n, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà n?i
Male
October 11
Th?m 3m, th?m khung nhôm
thi công th?m tr?i sàn
HHS Vi?t Nam là don v? chuyên nh?p kh?u, cung c?p và thi công cho khách s?n - nhà hàng, khu ngh? du?ng và tòa nhà van phòng.
V?i th? m?nh mui nh?n ? các dòng s?n ph?m th?m hãng 3M, th?m tr?i sàn khách s?n, th?m tr?i sàn van phòng, n?i th?t, d? th? công mây tre dan và thi?t b? khách s?n…
 

Profile Ads

Personal

HHS Vi?t Nam là don v? chuyên nh?p kh?u, cung c?p và thi công cho khách s?n - nhà hàng, khu ngh? du?ng và tòa nhà van phòng.
V?i th? m?nh mui nh?n ? các dòng s?n ph?m th?m hãng 3M, th?m tr?i sàn khách s?n, th?m tr?i sàn van phòng, n?i th?t, d? th? công mây tre dan và thi?t b? khách s?n…
https://hhsvietnam.com.vn/