vnit

vnit
  • Updated:July 12, 2021 12:22 pm
  • Last visit:July 12, 2021 12:20 pm
  • Member Since:July 12, 2021 12:21 pm
Viet Nam
Male
September 7
VNIT là thuong hi?u c?a Công Ty TNHH VNIT. Chúng tôi chuyên s?a ch?a, cung c?p linh ki?n các dòng máy Laptop, Macbook, Máy in và Máy Tính. V?i hon 12 nam trong ngh?, VNIT có d?i ngu k? thu?t c?ng, giàu kinh nghi?m trong linh v?c này.

VNIT kinh doanh nh?ng m?ng sau:

S?a Laptop và thay linh ki?n Laptop.

S?a Macbook và thay linh ki?n Macbook.

S?a mainboard Laptop, Macbook cho anh em k? thu?t.

S?a máy in màu và máy tính.

N?p m?c và cung c?p m?c in.

D?ch v? s?a ch?a t?n noi d?i v?i khách hàng doanh nghi?p ho?c khách hàng cá nhân có nhu c?u ph? v? t?n noi.

Buôn bán máy tính, Laptop và máy in van phòng (b?o hành t?n noi).

D?ch v? b?o trì h? th?ng cho doanh nghi?p v?a và nh?.

Cung c?p linh ki?n Laptop, Macbook: Bàn Phím, S?c, Màn hình, Pin, RAM, SSD và các linh ki?n khác.

Nh? kinh nghi?m t? ngh? s?a ch?a, VNIT có n?n t?ng ki?n th?c v? d? b?n c?a các dòng máy, cung nhu linh ki?n thay th? khi s?a ch?a. Vì v?y, khi bán máy tính van phòng, máy in cho khách hàng doanh nghi?p VNIT luôn tu v?n dòng máy b?n, phù h?p v?i nhu c?u v?i quý khách và linh ki?n thay th? luôn có s?n d? s?a khi máy g?p s? c?.

VNIT hu?ng d?n s? hài lòng c?a khách hàng b?ng ch?t lu?ng s?n ph?m và d?ch v? c?a VNIT.

Ð?i v?i d?ch v? s?a ch?a, d?ch v? c?a VNIT có th?i gian b?o hành 6 tháng d?n 12 tháng và ch? d? hoàn ti?n n?u máy b? l?i l?i quá 3 l?n trong th?i gian b?o hành.

Ð?i v?i các s?n ph?m máy tính và máy in van phòng. VNIT luôn cung c?p s?n ph?m m?i chính hãng và ch? d? b?o hành t?n noi.

VNIT có d?i ngu k? thu?t viên giàu kinh nghi?m, tay ngh? cao. Chúng tôi có k? thu?t chuyên s?a ph?n c?ng (mainboard Laptop, Macbook), k? thu?t chuyên s?a máy in màu (laser và in phun)và máy in tr?ng den. Ðây là l?i th? c?nh tranh c?a VNIT. Chúng tôi cung c?p d?ch v? s?a ch?a Laptop, Macbook, Máy in, Máy tính uy tín nh? vào d?i ngu nhân viên giàu kinh nghi?m này.

VNIT luôn dào t?o ki?n th?c m?i v? ph?n c?ng cung nhu ph?n m?m cho d?i ngu k? thu?t viên c?a công ty d? ph?c v? khách hàng m?t cách t?t nh?t.
 

Profile Ads