thientue

thientue
  • Updated:October 8, 2021 6:40 am
  • Last visit:October 8, 2021 6:38 am
  • Member Since:October 8, 2021 6:39 am
56/30 Tan Thoi Nhat 17, KP4 Phuong Tan Thoi Nhat Quan 12 Thanh pho Ho Chi Minh
Male
October 8
Cong ty Co Phan Thien Tue chuyen cung cap nguyen lieu san xuat duoc, thuc pham chuc nang, nguyen lieu san xuat thuc an chan nuoi va cac loai cao duoc lieu tren toan quoc. Nhap khau nguyen lieu theo yeu cau cua khach hang.
Website: https://thientue.net.vn/
Dia chi: 56/30 Tan Thoi Nhat 17, KP4 Phuong Tan Thoi Nhat Quan 12 Thanh pho Ho Chi Minh
Chi duong: https://goo.gl/maps/MFtbtCyVASWjoMp68
Dien thoai: 0924913255
#caoduoclieu, #nguyenlieuduoc, #nguyenlieuthucanchannuoi #nguyenlieucongnghesinhhoc