socolivetivi

socolivetivi
  • Updated:February 21, 2024 11:26 am
  • Last visit:February 21, 2024 11:23 am
  • Member Since:February 21, 2024 11:23 am
 

Profile Ads

Personal

"Socolive TV - Tr?c Ti?p Bóng Ðá là di?m d?n hàng d?u cho nh?ng ngu?i dam mê bóng dá, noi h? có th? thu?ng th?c nh?ng tr?n d?u d?nh cao t? UEFA Champions League, World Cup d?n nh?ng tr?n c?u d?y k?ch tính t?i Ngo?i H?ng Anh. V?i kh? nang k?t n?i linh ho?t, khán gi? có th? d? dàng theo dõi tr?c ti?p t? các dài hàng d?u nhu VTV6, VTC, và K+ ngay trên Socolive TV. Tr?i nghi?m không ch? d?ng l?i ? vi?c thu?ng th?c không khí sôi d?ng, mà còn d?n t? ch?t lu?ng hình ?nh tuy?t v?i cùng d?i ngu bình lu?n viên chuyên nghi?p c?a Socolive TV - Tr?c Ti?p Bóng Ðá.
Socolive TV t? tin v?i du?ng truy?n ?n d?nh, không lag, mang l?i tr?i nghi?m truy?n hình mu?t mà và không gián do?n. Bên c?nh dó, noi dây còn cung c?p d?y d? thông tin v? t? l? kèo, l?ch thi d?u, b?ng x?p h?ng, k?t qu?, highlight sau tr?n, livescore và tin t?c bóng dá liên quan 24/7. Ði?u này giúp khán gi? luôn luôn du?c c?p nh?t và n?m b?t m?i di?n bi?n trong th? gi?i bóng dá qu?c t? và trong nu?c.
Hãy d?ng hành cùng Socolive TV d? không b? l? b?t k? kho?nh kh?c nào c?a s? h?p d?n và k?ch tính trên sân c?!
Thông tin liên h? Socolive TV:
Website: https://thepublicreviews.com/
Ð?a ch?: 20 Gi?i Phóng, Phu?ng 4, Qu?n Tân Bình, TP H? Chí Minh
Ði?n tho?i: 0986517358
Email: Socolivettbd@gmail.com
Social:
Hastag: #Socolive #SocoliveTV #tructiepbongda #xembongda #bongdatructuyen"