weonevn

weonevn
  • Updated:February 17, 2022 8:26 am
  • Last visit:February 17, 2022 8:23 am
  • Member Since:February 17, 2022 8:23 am
Tang 5A, toa nha Lam Vien, so 107 Nguyen Phong Sac, Dich Vong Hau, Cau Giay, Ha Noi
Male
February 17
WEONE – He thong tu dong hoa doanh nghiep cung cap cac giai phap quan tri va dieu hanh doanh nghiep don gian, toan dien tren mot nen tang, giup doanh nghiep toi uu hieu qua quan ly va van hanh.
La phan mem duoc phat trien boi FSI – Top 10 doanh nghiep cung cap dich vu, giai phap Chuyen doi so, WEONE mang den giai phap toan dien giup doanh nghiep don gian hoa cac hoat dong quan tri, toi da hieu suat lam viec va giai quyet cac bai toan kho trong van hanh.
Van phong Ha Noi (tru so chinh):
Tang 5A, toa nha Lam Vien, so 107 Nguyen Phong Sac, Dich Vong Hau, Cau Giay, Ha Noi
Van phong Ho Chi Minh:
Tang 9, Toa nha Lottery Tower, So 77 Tran Nhan Ton, Phuong 9, Quan 5, TP Ho Chi Minh.
Google Map : https://goo.gl/maps/vsLCV4S1Uj7oYsGK8
So dien thoai : 0904 805 255
Website : https://weone.vn/
Email lien he :    support@weone.vn
 

Profile Ads