truongthanh1

truongthanh1
  • Updated:July 5, 2022 10:39 pm
  • Last visit:July 5, 2022 10:38 pm
  • Member Since:July 5, 2022 10:39 pm
Lô CN 1B, C?m CN Qu?t Ð?ng m? r?ng, Thu?ng Tín, Hà N?i
Male
May 1
Công ty s?n xu?t nhôm Tru?ng Thành là công ty s?n xu?t nhôm thanh d?nh hình d?y d? các h? nhôm, th? ph?n top d?u Vi?t Nam.
Công ty S?n xu?t nhôm Tru?ng Thành s? h?u 4 nhà máy t?i Hà N?i và 1 nhà máy t?i Long An v?i t?ng s?n lu?ng hàng nam cung ?ng ra th? tru?ng lên t?i 48.000 t?n. Bao g?m các dòng s?n ph?m Nhôm thanh d?nh hình cao c?p – Nhôm công nghi?p – Nhôm n?i th?t – H? m?t d?ng và lam ch?p mang thuong hi?u GOLD DOOR c?a nhà máy hi?n du?c phân ph?i toàn qu?c
Thông tin liên h?:
Website: https://nhomtruongthanh.vn
SÐT:19000061
Email: cskh@nhomtruongthanh.vn
Ð?a ch?: Lô CN 1B, C?m CN Qu?t Ð?ng m? r?ng, Thu?ng Tín, Hà N?i
Google maps: https://goo.gl/maps/jgfrfgqeXGX3gyXF6
#nhomtruongthanh #congtynhom #nhamaynhom #sanxuatnhomhe #nhomthanhdinhhinh
 

Profile Ads