badovn4

badovn4
  • Updated:March 30, 2023 12:44 am
  • Last visit:March 30, 2023 12:43 am
  • Member Since:March 30, 2023 12:43 am
Male
April 4
Ph?n m?m h? tr? bán hàng Bado
+ Nâng c?p kinh doanh online hi?u qu? nh? công ngh? h? tr? m?i Bado
+ T?ng h?p toàn b? bình lu?n c?a khách hàng trên các livestream d? ch?t don nhanh chóng hon, tránh tình tr?ng thi?u sót d?n d?n m?t khách hàng
+ Nh?n c?nh báo boom hàng, khách quen, khách vip, khách m?i,...
+ Ðang bài hàng lo?t trên các fanpage giúp ti?t ki?m th?i gian dang bài
+ L?c bình lu?n khách hàng ch?a thông tin s?n ph?m
+ ?n bình lu?n khách hàng (ch? hi?n th? v?i ch? shop) d? h?n ch? tình tr?ng b? d?i th? vào live cu?p khách

Xem ngay thông tin c?p nh?t m?i nh?t t?i: https://bado.vn/phan-mem-ho-tro-ban-hang-tot-nhat-cho-nguoi-kinh-doanh.html

#phanmemhotrobanhang, #giaiphaphotrobanhang
 

Profile Ads