btvthanhhoa

btvthanhhoa
  • Updated:May 12, 2021 2:48 am
  • Last visit:May 12, 2021 2:48 am
  • Member Since:November 8, 2020 2:06 am
So 19A, ngo 126, khuat duy tien, ha noi
Male
February 14
BTV Thanh Hoa
BTV Thanh Hoa
T?t nghi?p Du?c s? t?i H?c vi?n Quân Y, tôi dã có 15 nam làm ? t?ng dài tu v?n s?c kh?e, du?c ti?p xúc và trò chuy?n v?i nh?ng b?nh nhân tim m?ch. Tôi th?u hi?u n?i lo l?ng, s? khó khan c?a ngu?i b?nh và mong mu?n du?c d?ng hành, ti?p s?c giúp h? có ki?n th?c v? b?nh tim m?ch d? ch? d?ng phòng ch?ng b?nh. Ðó cung chính là lý do d? tôi luôn n? l?c t?o ra nh?ng bài vi?t giá tr? nh?m cung c?p ki?n th?c h?u ích v? b?nh tim m?ch, hu?ng d?n cách an u?ng, t?p luy?n, ngh? ngoi nh?m làm tang hi?u qu? di?u tr? cho ngu?i b?nh.
Hi?n nay, tôi dang làm tru?ng ban biên t?p n?i dung s?c kh?e cho website ichtamkhang.co. Các bài vi?t c?a chúng tôi d?u du?c tham kh?o t? các trang websit Y khoa di?n t? hàng d?u th? gi?i nhu: http://www.webmd.com/, https://www.nih.gov/, http://www.medicinenet.com,https://www.drugs.com, http://www.cdc.gov. Các bài vi?t c?a chúng tôi d?u tham v?n Y khoa b?i các chuyên gia d?u ngành tim m?ch h?c d? d?m b?o thông tin chu?n xác nh?t.
Thông tin liên h?:
Website: https://ichtamkhang.co/
S? 19A, Ngõ 126, du?ng Khu?t Duy Ti?n, phu?ng Nhân Chính, Qu?n Thanh Xuân, Thành ph? Hà N?i.
Ch? du?ng: https://g.page/ichtamkhang?share
SÐT: 0981 238 219
Email: btvthanhhoa@gmail.com
#ichtamkhang #suytim #benhvantim #benhmachvanh #thieumaucotim #tanghuyetap #tacgiathanhhoa #bientapvienthanhhoa
https://forums.tomsguide.com/members/btvthanhhoa.2749005/#about
https://www.germanshepherds.com/members/btvthanhhoa.496171/#about
https://www.fontshop.com/people/thanh-hoa
https://5fa78239045df.site123.me/
https://www.creativelive.com/student/btvthanhhoa
 

Profile Ads