chothuexetai

chothuexetai
  • Updated:July 20, 2021 11:26 pm
  • Last visit:July 20, 2021 11:24 pm
  • Member Since:July 20, 2021 11:25 pm
34/4/8 Liên Khu 2-5, Phu?ng Bình Tr? Ðông, Qu?n Bình Tân, TPHCM
Male
December 1
Ðu?c thành l?p vào nam 2016, th?i gian d?u V?n t?i Hoàng Minh chuyên v? linh v?c v?n chuy?n hàng hóa du?ng b? b?ng XE T?I, XE Ð?U KÉO CONTAINER t? 1 d?n 30 t?n. Sau d?n m? r?ng ra cung c?p d?ch v? XE C?U CH? HÀNG, XE C?U CHUYÊN D?NG, XE NÂNG, GARAGE…
V?n t?i Hoàng Minh có nhi?u kinh nghi?m và ti?m l?c, hu?ng d?n cung c?p d?ch v? kinh doanh c?t lõi
V?n chuy?n hàng hóa b?ng XE T?I, Ð?U KÉO CONTAINER
D?ch v? XE C?U, XE NÂNG
D?ch v? GARAGE s?a ch?a Ô TÔ
V?i mong mu?n cung c?p d?n khách hàng d?ch v? CH?T LU?NG – UY TÍN – GIÁ C? T?T NH?T
----------------------------------------------------
Hãy d? #VantaiHoangMinh tu v?n l?a ch?n gi?i pháp v?n chuy?n hàng hóa t?t nh?t cho b?n:
?? Hotline: 0902.663.896
?? Ð?a ch?: 115 Ðu?ng DD7, Phu?ng Tân Hung Thu?n, Qu?n 12, TP. H? Chí Minh
?? Email: lienhe@vantaihoangminh.com
?? Website: https://vantaihoangminh.com - https://vantaihoangminh.vn - https://xecauhoangminh.com

https://vantaihoangminh.vn/dich-vu/cho-thue-xe-tai-cho-hang/
https://vantaihoangminh.com/van-chuyen-hang-hoa-noi-thanh-thanh-pho-ho-chi-minh/
https://xecauhoangminh.com/dich-vu/
https://vantaihoangminh.vn/dich-vu/van-chuyen-hang-hoa-bac-nam/
https://vantaihoangminh.vn/dich-vu/dich-vu-van-chuyen-hang-hoa-tai-tphcm/
https://vantaihoangminh.vn/dich-vu/van-chuyen-hang-hoa-bang-xe-tai/
 

Profile Ads